Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, toepasselijk recht

(1) Binnen het zakelijke contact tussen Kapten & Son GmbH en de klant zijn alleen de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

(2) Andere bepalingen en voorwaarden zijn niet van toepassing, zelfs niet als wij ons in uitzonderlijke gevallen niet afzonderlijk verzetten tegen hun geldigheid, tenzij hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

(3) De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen de overeenkomstsluitende partijen met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-verkoopverdrag.

§ 2 Tijdstip van sluiting van het contract

(1) De loutere presentatie van de Kapten & Son GmbH-producten in de online shop vormt geen bindend aanbod.

(2) Alleen door op de knop "plaats uw bestelling" te klikken, dient u een bindende bestelling in voor de goederen in de winkelwagen. Door het aanbod in te dienen, bent u er twee weken aan gebonden. Uw mogelijke herroepingsrecht volgens § 3 blijft onaangetast.

(3) De orderbevestiging wordt verzonden via een geautomatiseerde e-mail van Kapten & Son (ahoy@kapten-son.com). Met deze bevestiging wordt de acceptatie niet bevestigd, behalve indien in de orderbevestiging dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Een contract komt alleen tot stand wanneer wij uw aanbod uitdrukkelijk accepteren of u de bestelde goederen toesturen.

(1) Als u een consument bent (dwz een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet in de eerste plaats kan worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit), hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

(2) Met betrekking tot dit herroepingsrecht verlenen wij u het volgende (vooraf geformuleerd door de wetgever).

Annulering

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u, Kapten & Son GmbH, Agrippinawerft 28, 50678 Keulen, E-mail: service@kapten-son.com, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Een brief verzonden per post, fax of E-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt ​​de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. U moet alleen voor waardeverlies van de goederen betalen als dit waardeverlies te wijten is aan onnodige controle van de aard, kenmerken en werking van de goederen die ermee te maken hebben.

§ 4 Prijzen, betaling, vervaldatum

(1) Alle prijzen in onze online shop binnen de EU zijn brutoprijzen inclusief btw. Voor bestellingen buiten de EU worden nettoprijzen aangegeven. Leveringen op een adres buiten de EU kunnen onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die verschuldigd zijn bij bezorging van de levering op het leveringsadres.

(2) De verzendkosten zijn inbegrepen in onze prijzen in onze online shop. De prijs inclusief btw en verzendkosten worden ook weergegeven in het bestelformulier voordat u de bestelling verzendt.

(3) Betaling kan worden gedaan via vooruitbetaling (overschrijving), creditcard, PayPal, Amazon Payments of iDeal. Bij betaling via overschrijving moet het volledige bedrag uiterlijk veertien dagen na het sluiten van het contract zijn ontvangen.

(4) De factuur wordt samen met de goederen per post bezorgd.

§ 5 Levering

(1) Levering vindt plaats vanuit het magazijn van Kapten & Son GmbH op het door u opgegeven leveringsadres bij het plaatsen van de bestelling.

(2) We gaan er in het algemeen van uit dat de levering van de goederen aan adressen binnen de Bondsrepubliek Duitsland ongeveer 1 tot 3 werkdagen duurt (behalve voor brillen op sterkte, zie § 5 (4) ) vanaf de sluiting van het contract, tenzij anders overeengekomen of uit de beschrijving in onze online winkelresultaten.

(3) De duur van de levertijd voor onmiddellijk leverbare goederen voor verzending buiten de Bondsrepubliek Duitsland en binnen Europa is te vinden in de levertijden die worden vermeld op de detailpagina's van de overeenkomstige producten. Voor zendingen buiten Europa is de levertijd afhankelijk van de verzendmethode (luchtpost / vrachtverkeer / scheepvaart) en de bestemming. Over aanvullende beperkingen kan geïnformeerd worden via onze online-shop.

(4) De levering van de correctieglazen vindt plaats tussen 3-14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

(5) Houd er rekening mee dat alle informatie over verzending of levering niet bindend is en geen contractuele garanties vormt.

(6) Als wij bij Kapten & Son GmbH er, buiten onze schuld, niet toe instaat zijn de door u bestelde goederen te bezorgen, omdat onze leverancier zijn contractuele verplichtingen niet of niet op korte termijn nakomt.Wordt u in dit geval onmiddellijk op de hoogte gebracht; Reeds uitgevoerde betalingen of andere tegenprestaties worden onmiddellijk terugbetaald.

(7) Uw andere rechten blijven onaangetast.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven eigendom van Kapten & Son GmbH tot volledige betaling.

§ 7 Garantie

(1) Kapten & Son GmbH verleent een garantie van 24 maanden vanaf de sluiting van het contract op door ons verkochte producten. Dit komt bovenop de wettelijke garantieclaims.

(2) Binnen de garantieperiode zullen we alle defecten van de producten gratis verhelpen, voor zover ze gebaseerd zijn op materiaal- en fabricagefouten. Neem in dergelijke gevallen contact op met service@kapten-son.com. We zullen proberen zo snel mogelijk contact met u op te nemen en een oplossing voor uw probleem vinden.

(3) De garantie is niet van toepassing op: Schade van alle soorten aan batterij en horlogebandjes, Schade veroorzaakt door onjuist gebruik en ongevallen (bijv. impact, vallen, overmatig binnendringen van water, krassen op het glas, breuk van de glazen), Vuil en stoten / rimpels in het materiaal na het sluiten van het contract.

(4) De garantie wordt ongeldig verklaard door technische manipulatie (met name het openen van het horloge of reparatiepogingen) door u of een andere persoon die uitdrukkelijk niet door ons is geautoriseerd. De garantieperiode wordt niet verlengd door het gebruik van de garantie.

(5) Als uw Kapten & Son-producten een tekort vertonen, dient u uw factuur als kwitantie in bij uw klacht.

§ 8 Aansprakelijkheid voor gebreken

(1) Tenzij hieronder anders is bepaald, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot ernstig nalatig en opzettelijk gedrag, ongeacht de aard van de plichtsverzuim en inclusief onrechtmatige daad.

(2) Kapten & Son GmbH sluit zijn aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuimen, voor zover het schade aan leven, ledematen of gezondheid of garanties betreft of claims onder de Productaansprakelijkheidswet worden aangetast. Bovendien blijft de aansprakelijkheid voor de niet-nakoming, waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant zich regelmatig kan beroepen, onaangetast. In het geval van een verkoopcontract is dit met name de verplichting van de verkoper om het gekochte artikel te overhandigen en de eigendom van het gekochte artikel te verwerven. De bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid is ook van toepassing op de personen die de verkoper gebruikt om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

(3) Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op claims die voortvloeien uit kwaadwillig gedrag. Bovendien zijn ze niet van toepassing op aansprakelijkheid voor door ons gegarandeerde kwaliteitskenmerken en voor claims onder de Product Liability Act en bovendien niet voor claims voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(4) Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor onze werknemers, partners, (wettelijke) vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

(5) Als u een aanvullende prestatieclaim indient, zullen we deze claim alleen vervullen als vervanging.

§ 9 Kapten & Son Gift Card

(1) Algemeen: Cadeaubonnen zijn waardebonnen die u kunt kopen. Door de aankoop van een Kapten & Son Gift Card of het gebruik van een Kapten & Son Gift Card accepteert u onze voorwaarden ("Algemene Voorwaarden"). De Gift Cards kunnen alleen gekocht en ingewisseld worden in de Kapten & Son Online Shop (kapten-son.com). De Kapten & Son Gift Card kan gebruikt worden om de waarde van het geselecteerde artikel of de geselecteerde artikelen geheel of gedeeltelijk te betalen. Indien het saldo van een Kapten & Son Gift Card niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil betaald worden via de aangeboden betaalmethoden. Onze klantenservice helpt u graag met alle vragen over het saldo van uw cadeaubon.

(2) Levering: Bij het bestellen van een Kapten & Son Gift Card bent u verplicht een correct e-mailadres op te geven voor de levering. U ontvangt uw cadeauboncode per e-mail op het door u opgegeven adres. Indien het door u opgegeven adres niet kan worden bevestigd, behoudt Kapten & Son zich het recht voor om de Kapten & Son Gift Card niet te leveren.

(3) Terugbetaling: Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Het creditsaldo van een Kapten & Son Gift Card wordt niet contant uitbetaald en levert ook geen rente op.

(4) Geldigheid: De Gift Card is 3 jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de Kapten & Son Gift Card niet meer gebruikt worden voor aankopen of opnieuw geactiveerd worden, noch kan de resterende waarde worden terugbetaald. De Kapten & Son Gift Card kan binnen de periode van drie jaar gebruikt worden tot het saldo op nul staat. De Kapten & Son Gift Card kan alleen worden ingewisseld in de valuta waarin hij is gekocht.

(5) Ruilen: De Kapten & Son Gift Card is niet inwisselbaar.

(6) Retourneren: Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht voor artikelen gekocht met een Kapten & Son Gift Card, ontvangt u eerst een terugboeking van het (deel)bedrag dat u met uw Gift Card heeft betaald naar uw Gift Card vooraleer u andere betaalmiddelen gebruikt. Meer informatie vindt u in de rubriek "Herroepingsrecht".

§ 10 Overige bepalingen

(1) Voor zover toegestaan is uitsluitend, ook internationale, jurisdictie voor acties tegen ons 50678 Keulen. Het staat ons vrij elders tegen de koper actie te ondernemen.

(2) Het toewijzen van claims tegen ons is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

(3) Compensatie met claims van ons is alleen toegestaan als uw tegenclaims wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist of door ons zijn erkend. Bovendien hebt u ook recht op verrekening met onze claims als u klachten of tegenvorderingen uit dezelfde koopovereenkomst indient.

(4) U hebt alleen recht op retentierecht als uw tegenvordering voortkomt uit hetzelfde koopcontract.

(5) Juridisch relevante verklaringen en advertenties die u na het sluiten van het contract bij ons moet indienen (bijv. Deadlines, kennisgeving van defecten, verklaring van intrekking of vermindering) moeten schriftelijk worden ingediend om geldig te zijn.

(6) Mochten individuele bepalingen van het contract met de klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht er een leemte ontstaan, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een wettelijk effectieve vervangende bepaling, die rekening houdt met de bedoelingen van de partijen volgens het contract en de algemene voorwaarden, het economische doel en het doel van de geannuleerde bepaling, of komt zo dicht mogelijk in de buurt.

(7) Schriftelijke vorm is vereist voor wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden en/of de andere contractuele relatie; dit geldt ook voor de afstand van de schriftelijke vorm.